Velkommen til Würth Norge Kundesenter: 464 01 600  
<p>Brannklassifisering angir bygg, bygningsdelers og brannhemmende produkters evne til å motstå brann basert på standardiserte prøvemetoder.</p>

#Produkt og fagtips

Brannklassifiseringer i branntetting – hva betyr de?

Brannklassifisering angir bygg, bygningsdelers og brannhemmende produkters evne til å motstå brann basert på standardiserte prøvemetoder.

Marie Sand

Marie Sand

to., 08.12.2022

Brann i næringsbygg

Brannklassifisering er en bygningsteknisk definisjon som angir bygg og bygningsdelers evne til å motstå brann basert på standardiserte prøvemetoder. Klassifiseringen brukes også til å beskrive egenskapene til brannbeskyttende og brannhemmende produkter. Her er en oversikt.

I Europa har vi et felles system med bokstavkoder og tall for klassifisering av brannmotstand. Brannmotstand angis i dag i fire kriterier med tilhørende internasjonale bokstavkoder: Bæreevne (R), integritet (E), isolasjon (I) og mekanisk motstandsevne (M).

Sammen med bokstavkoden oppgis et tall, for eksempel 15, 30, 60, 90. Tallet forteller hvor mange minutter med brannbelastning en bygningsdel tåler, kalt motstandstid.

Tidligere ble brannmotstand angitt i byggeforskrifter med bokstavene A, B og F sammen med motstandstid.

BRANNKLASSIFISERINGER I BRANNTETTING

Ved branntetting skal det tettes i fuger mellom tak og vegger, og rundt gjennomføringer i brannklassifiserte bygningsdeler, slik at ikke brannmotstanden svekkes. Å bruke feil produkt i arbeidet med branntetting kan i ytterste konsekvens få fatale følger. Brannklassifisering bidrar til å sikre at riktige produkter blir valgt og brukt.

Når det er snakk om branntetting benyttes bokstavkodene E og I. Disse angir resultat av test og graden av beskyttelse som oppnås.

E - INTEGRITET

I praksis handler integritet om tetthet i bygningsdelen og tiden det tar før brannen fysisk smitter gjennom en brannskillende konstruksjon. Ved gjennomtrengning kan gløden fra flammene ses gjennom branntettingen. Flammene smitter gjennom tettingen, eller bomull antennes når testteknikeren holder det nær branntettingen. Denne klassifiseringen er normalt den enkleste å oppnå.

I - ISOLASJON

Kravet til isolasjon innebære at brannen skal ikke bli overført til baksiden av bygningsdelen ved varmegjennomgang. Temperaturen måles på den ikke-brennende siden ved hjelp av mange termo-elementer som er plassert på strategiske steder. Hensikten er å begrense temperaturøkningen til det laveste temperaturpunktet hvor en brann kan oppstå selv om flammene ikke har brutt gjennom den brannskillende konstruksjonen.

I de fleste europeiske land – deriblant Norge - kreves det at brannklassifiseringen skal omfatte både integritet (E) og isolasjon (I). Hvis imidlertid den brannskillende konstruksjonen er på et sted hvor det ikke finnes noe lettantennelig materiale i nærheten, og det ikke er sannsynlig at slikt materiale vil bli plassert i ettertid, kan det besluttes at kun integritetsklassifiseringen skal gjelde.

MOTSTANDSTID

Bokstavene etterfølges av et tall, som angir hvor lenge integritet og isolasjon opprettholdes, i minutter. Klassifiseringen E 60 angir med andre ord at integriteten opprettholdes i 1 time, mens EI 120 angir 2 timer for både integritet og isolasjon.

BRANNEGENSKAPER SKAL DOKUMENTERES

Egenskapene til brannhemmende og brannbeskyttende produkter skal være dokumentert. Dette gjelder selvfølgelig også produkter brukt til branntetting og brannfuging.

Direktoratet for byggkvalitet gjennomfører tilsyn med produkter og produsenter for å sikre tilfredsstillende brannsikkerhet i bygg. Her er tre råd til deg som skal kjøpe brannbeskyttende prodkter:

1. SPØR ALLTID ETTER TESTRAPPORTER OG KLASSIFISERINGSRAPPORTER

Brannegenskapene til et brannbeskyttende eller brannhemmende produkt skal være dokumentert og angitt i testrapporter og klassifiseringsrapporter.

2. SPØR ALLTID ETTER PRODUKTSERTIFISERING

For brannbeskyttende produkter er det et krav at de er testet og sertifisert av et tredjepartsorgan, helst et teknisk kontrollorgan eller et akkreditert sertifiseringsorgan.

3. SPØR ETTER PRODUKTDOKUMENTASJON

Leverandører skal levere levert produktdokumentasjon der produktet er beskrevet, inkludert bruksområdene, tiltenkt bruk, og produktets brannegenskaper.

SIKKERHET FØRST OG SIST

Når firmaet ditt tar på seg oppdraget med å bygge eller rehabilitere et bygg, tar dere samtidig ansvar for brannsikkerheten for menneskene som skal oppholde seg der. Sikkerhet må alltid komme først og sist, og hvilke produkter dere velger å bruke til brannfuging og branntetting kan være direkte avgjørende for utfallet ved en eventuell brann. Her kan du lese mer om branntetting.