Velkommen til Würth Norge Kundesenter: 464 01 600  
Generelle salgs- og leveringsbetingelser for Würth Norge AS

1) Anvendelse

Alle tilbud, salg og leveranser fra Würth Norge AS (heretter "WN") reguleres av disse betingelsene med mindre annet er skriftlig avtalt. Kjøpers egne generelle eller spesielle kjøpsbetingelser får ikke anvendelse med mindre WN skriftlig har godkjent disse.

2) Tilbud og ordrebekreftelse

WNs tilbud bortfaller dersom det ikke aksepteres av kjøper innen angitt frist. Muntlige tilbud fra WNs representanter blir først bindende når de er skriftlig bekreftet av WN, f.eks. ved tilbudsbrev eller ordrebekreftelse.

Tilbud gis med forbehold om at priser på råvarer og halvfabrikata, valutakurser, fraktrater mv. ikke endres mer enn +/- 5 % fra avtaleinngåelse (ordre) til levering skjer. Dersom slike endringer finner sted frem til leveringstidspunktet, har WN rett til å justere kjøpesummen i den aktuelle avtale tilsvarende. Alle vilkårene i et tilbud er kalkulert på grunnlag av det volumet som tilbudet totalt gjelder, og det tas derfor forbehold om endringer i vilkårene dersom volumet endres.

WN vil normalt sende en ordrebekreftelse som bekrefter inngått avtale. Dersom kjøper mener ordrebekreftelsen inneholder feil, må innsigelser fremmes straks og senest innen 2 dager etter mottak av denne. Dersom kjøper ikke fremsetter innsigelser innen fristen, aksepterer kjøper at bindende avtale er inngått på de vilkår som fremgår av ordrebekreftelsen.

3) Personvern

WN behandler personvernopplysninger i samsvar med gjeldende lovgiving om personvern.

4) Konfidensialitet

All ikke-offentlig informasjon som partene utveksler eller på annen måte tilegner seg i forbindelse med samarbeid/avtale skal behandles konfidensielt og ikke gjøres tilgjengelig for utenforstående uten skriftlig samtykke fra den annen part. En part kan likevel gjøre slik informasjon tilgjengelig hvis nødvendig for å tilfredsstille krav i henhold til lov, forskrift eller pålegg vedtatt i medhold av slik lov eller forskrift.

5) Produktinformasjon mv

Generell produktinformasjon og prislister er ikke bindende med mindre dette fremgår uttrykkelig av avtalen.

6) Levering

Dersom leveringsklausul er avtalt, skal denne fortolkes i henhold til gjeldende INCOTERMS ved avtalens inngåelse. Dersom leveringsklausul ikke er avtalt, legges INCOTERMS 2010, FCA 1481 Hagan til grunn for avtalen. Avtalte fraktbetingelser avgjør hvem som skal betale for transporten selv om leveringsbetingelsen er FCA.

Kjøper skal uavhengig av avtalte fraktbetingelser betale for frakt ved kjøp av (I) produkter som ikke inngår i ordinær lagerbeholdning hos WN og (II) 200 liter / 1000 liter beholdere.

Ved direkte levering av en ordre ved skaffing av varer (ikke lagerførte varer), så tilkommer en fast frakt på fakturaen.

7) Leveringstid. Forsinkelse

Levering av produkter som WN er i stand til å levere fra eget lager uten opphold, skal normalt skje omgående. WN forbeholder seg likevel retten til å forlenge leveringstiden i rimelig utstrekning for å kunne oppfylle eventuelle særskilt avtalte transportforpliktelser

mv., eller hvis leveransens omfang, andre leveranser eller lignende forhold vanskeliggjør omgående levering.

Angitt leveringstid i tilbud, ordrebekreftelse eller avtale for produkter som ikke befinner seg på lager, er å anse som veiledende, og WN kan fritt levere slike produkter inntil 1 uke før eller etter den angitte leveringstiden.

Dersom den avtalte leveringstiden ikke overholdes og forsinkelsen ikke kan tilskrives kjøpers forhold eller forhold som nevnt i punkt 14), kan kjøper kreve en konvensjonalbot på 0,5 % for hver hele ukes forsinkelse, dog maksimalt 7,5 %, regnet av kjøpesummen (eks mva) for den forsinkede del av leveransen.

Har kjøper rett til maksimal konvensjonalbot, kan kjøper gi WN en siste frist på minimum 1 uke til å foreta levering. Dersom denne fristen ikke overholdes av WN, kan kjøper ved skriftlig varsel til WN heve kjøpet for den forsinkede del av leveransen.

Kjøper kan ikke gjøre andre misligholdsbeføyelser gjeldende mot WN i anledning forsinkelse enn krav på konvensjonalbot og heving i henhold til dette punkt 7).

8) Betalingsbetingelser

Betaling skal skje innen 15 dager fra fakturadato. Dersom betalingsfristen overskrides, har WN krav på lovens forsinkelsesrente av det utestående beløp.

Betaler ikke kjøper til avtalt tid, kan WN innstille oppfyllelsen av sine avtaleforpliktelser inntil betaling skjer. Dette fritar ikke kjøper fra plikten til å foreta betaling, herunder betale lovens forsinkelsesrente.

Dersom kjøper ikke har betalt innen 30 dager etter forfall, kan WN ved skriftlig varsel til kjøper heve avtalen. WN kan i tillegg kreve erstatning av kjøper for lidt tap. Slik erstatning kan likevel ikke overstige avtalt kjøpesum (inkl mva) for den aktuelle leveransen.

9) Sikkerhet for kjøpesummen

WN har salgspant i leverte produkter til sikkerhet for hele kjøpesummen med tillegg av eventuelle renter og omkostninger, jf panteloven §§ 3-14 til 3-22.

Kjøper er før levering forpliktet til å stille ytterligere sikkerhet for riktig betaling, hvis WN forlanger det.

10) Gebyrer og avgifter

Statlige gebyrer og avgifter er innkalkulert i WNs salgspriser, med mindre dette er spesifisert på egen varelinje.

11) Lagerleie mv

Hvis kjøper ikke kan motta bestilte produkter når WN har rett til å foreta levering jf punkt 7), forbeholder WN seg retten til å fakturere lagerleie eller tilsvarende kostnader for ivaretakelse av produktene frem til kjøper kan motta levering.

12) Kjøpers reklamasjonsplikt

Kjøper skal reklamere skriftlig til WN over mangler ved de leverte produkter uten ugrunnet opphold og senest innen 15 arbeidsdager etter at mangelen ble oppdaget eller burde vært oppdaget. Dette gjelder også ved transportskader. Dersom kjøper ikke reklamerer skriftlig innen nevnte frist, taper kjøper enhver rett til å fremsette krav basert på de aktuelle mangler.

Kjøper taper under enhver omstendighet rett til å fremsette krav basert på mangler ved leverte produkter dersom kjøper ikke reklamerer skriftlig til WN innen to år etter levering. Denne absolutte reklamasjonsfristen på to år gjelder likevel ikke dersom WN ved garanti i den aktuelle avtale har påtatt seg ansvar for mangler i lengre tid.

Ved kjøp av Würth verkstedutstyr (tyngre utstyr – kapitalvarer) gjelder likevel en absolutt reklamasjonsfrist på ett år etter levering.

13) WNs ansvar for mangler

WN er forpliktet til å avhjelpe mangler som forelå på leveringstidspunktet og som kjøper reklamerer over innen de frister som følger av punkt 12). WN avgjør om avhjelp skal skje i form av utbedring eller omlevering.

Kjøpers rett til avhjelp forutsetter at kjøper fremlegger gyldig kjøpsbevis som viser at reklamasjonsfrister og eventuelle garantifrister er overholdt.

Kjøpers rett til avhjelp forutsetter videre at brukeren av det aktuelle produktet har fulgt alle instruksjoner i bruksanvisning nøye og har unngått handlinger eller bruksmåter som er beskrevet som ikke tilrådelig, eller som det i bruksanvisning advares mot. WNs plikt til å avhjelpe gjelder således ikke dersom en feil eller skade er forårsaket av uriktig bruk og / eller dårlig vedlikehold, eller dersom endringer / reparasjoner er gjort på produktet av personer som ikke er autorisert av WN. Plikten til å avhjelpe gjelder heller ikke produkter eller produktdeler som slites naturlig eller som ellers kan betraktes som forbruksdeler.

Dersom kjøper har reklamert over mangler og det viser seg ikke å foreligge noen mangel som WN er ansvarlig for, har WN rett til kompensasjon fra kjøper for det arbeid og de kostnader reklamasjonen har påført WN.

14) Leveringshindringer / force majeure

WN er uten ansvar for manglende oppfyllelse av avtalte forpliktelser i den utstrekning avtalt oppfyllelse hindres eller i urimelig grad vanskeliggjøres av forhold utenfor WNs kontroll. Dette gjelder f.eks. krig, mobilisering, terrorhandlinger, rekvirering, beslagleggelse, vesentlige endringer i valutamarkedet, eksport- eller importforbud, arbeidskonflikter, utilstrekkelig tilførsel av råmaterialer, mangel på transportmidler, brann og fabrikkuhell samt mangler ved leveranse fra underleverandør, eller forsinkelser av slike leveranser, som følge av omstendigheter omhandlet i dette avsnitt.

Dersom WNs oppfyllelse av avtalte forpliktelser hindres eller i urimelig grad vanskeliggjøres i mer enn 90 dager som følge av forhold omtalt i forrige avsnitt, kan hver av partene heve avtalen for den / de berørte leveranse(r).

Så fremt WN ønsker å påberope noen av de i dette punkt nevnte omstendigheter, må WN uten ugrunnet opphold varsle kjøper skriftlig om dette.

15) Tvister. Lovvalg

Enhver tvist mellom kjøper og WN knyttet til disse salgs- og leverings¬betingelser, herunder avtaler inngått i tilknytning til dem, skal forsøkes løst ved forhandlinger. I den forbindelse er partene enige om i rimelig utstrekning å gjennomføre mekling i henhold til Den Norske Advokatforenings regler om advokatmekling. Meklingsmannen skal oppnevnes av partene i fellesskap, eller dersom partene ikke blir enige, av Generalsekretæren i Den Norske Advokatforening. Dersom slik mekling ikke fører frem, skal tvisten løses etter norsk rett ved ordinær domstolsbehandling med Nedre Romerike tingrett som verneting.