Velkommen til Würth Norge Kundesenter: 464 01 600  
Glassklode på skogsbunn

HMS og bærekraft

Bærekraft

Würth Norge AS anser bærekraftig forretningspraksis som en forutsetning for bærekraftig utvikling. En slik utvikling bidrar til at dagens generasjoner får dekket sine behov uten å ødelegge framtidige generasjoners mulighet til å få dekket sine. FNs bærekraftsmål er å anse som verdens felles handlingsplan for bærekraftig utvikling. Som del av vårt bærekraftsarbeid jobber vi derfor med å implementere FNs bærekraftsmål inn i vår eksisterende «grunnmur» for strategisk utvikling. Dette utgjør den sirkulære helheten i vår forretningsmodell.

Målet er å sørge for at bærekraft er en kjerneverdi og et verktøy som jobber sammen med vår eksiterende strategi for å ytterligere forbedre, samt utvikle våre leveranser i markedet. Vi ønsker å utgjøre en positiv påvirkning både på samfunn og miljø.

Slik jobber vi med bærekraftsmålene:

Våre styrende prinsipper for bærekraftarbeid

Som del av vårt bærekraftsarbeid så benytter også Würth Norge AS flere anerkjente sertifiseringsordninger og standarder som grunnlag for vårt miljøledelsessystem. Derunder er vår systemhåndbok bygget opp etter ISO-14001, samt at forbedringsarbeid og målsetninger settes i samsvar med forventinger gjennom blant annet Miljøfyrtårn og Etisk handel Norge.

Les mer:

Våre tiltak, sertifiseringer og medlemskap

Elektrisk firmabilflåte/målsetning

 • Ladestasjoner ved hovedkontor

Som en organisasjon med oppsøkende selgere, anser Würth Norge AS at vi har:

 • Energispareprosjekt med tilhørende tiltak
 • Solcellepanel på hovedkontoret
 • Miljøvennlig emballasje og pakkesystem
 • Samfunnsansvar
Miljøillustrasjon
Gruppebilde med mijøfrytårnmerke

Vi ble i desember 2023 kåret til den gjeve prisen "Året inspirasjon" fra Miljøfyrtårn!

Som Miljøfyrtårn ønsker vi å understreke vårt allerede pågående arbeid rundt miljø- og samfunnsengasjement, samt det faktum at tar vi bærekraft på alvor. Vi er på ingen måte i mål med arbeidet, men gleder oss over at vi er på vei i riktig retning for å bidra positivt i vår bransje!

Vi har derfor også besluttet at i tillegg til at bedriften sentralt er sertifisert, vil vi også sertifisere alle våre butikker separat innen utgangen av 2023. Dette for å øke internkompetanse og fokus slik at vi alle kan bidra til videreutviklingen av dette viktige arbeidet. Samtidig så er ambisjonen at våre kunder skal bli møtt av en bevisstgjøring og kompetanse til å veilede om mer miljøvennlig alternativ når de besøker oss.

Würth Norge er også en av få som både er Miljøfyrtårnsertifisert og i tillegg ISO-14001 sertifiserte.Les mer her om vår sertifisering.

Les hva Miljøfyrtårn skriver om vårt solcelleanlegg.

Les om stiftelsen Mijøfyrtårn her

Ecovadis Platinium logo

Vi har Platinum-rating hos det prestigefylte bærekraft-organet Ecovadis. Dette innebærer at vi er i topp 1% av alle 130.000+ vurderte bedrifter. Med dette bekrefter vi vår dedikasjon til en bærekraftig forretningspraksis som en del av vår fundamentale strategi.

Vurderingen innebefatter blant annet:

 • Miljøhensyn
 • Arbeidsrettigheter
 • Bærekraftige leverandørledd

«At vi har oppnådd en platinum-rating fra en internasjonalt anerkjente Ecovadis er en stor ære, og et bevis på vårt kontinuerlige arbeid med å forbedre våre bærekraftsinitiativ. Vi har alltid hatt som mål å drive vår virksomhet på en måte som ivaretar miljøet og samfunnet vi opererer i, samtidig som dette er ment til å være en hjelp og bekreftelse overfor våre kunder at Würth Norge er kvalitetsleverandør som tar bærekraft på største alvor.» sier vår HMS- og Bærekraftsjef Christopher Granung.

Les mer om Ecovadis her.

Logo ISO -14001

ISO 14001 er den internasjonale standarden for miljøstyring. Den reviderte utgaven fra 2015 har oppdaterte krav og bedre harmonisering med andre ledelses- og styringssystemstandarder.

Standarden for miljøstyring, ISO 14001, ble utviklet på 1990-tallet og revidert første gang i 2004 for å fungere bedre sammen med standarden for kvalitetsstyring, ISO 9001.

Eksisterende standarder blir vanligvis vurdert hvert femte år, for å sikre at de alltid er relevante. Siste gjennomgang av ISO 14001 viste at det var behov for en revidering, blant annet fordi det har vært en betydelig utvikling innenfor både teknologi og næringspraksis siden forrige revisjon. I tillegg opplevde mange bedrifter utfordringer i forbindelse med implementering av flere standarder for styrings- og ledelsessystemer samtidig, og det var derfor behov for en harmonisering av standardenes oppbygging og struktur.

Les mer om ISO 14001 her

Som bransjeledende leverandør av forbruksmateriell, verktøy, kjemiske produkter, HMS-produkter, kapitalvarer og systemer til bilverksteder, industri, bygg & anlegg og håndverkere har vår bedrift har et enormt nedslagsfelt i det norske markedet. Vår ambisjon er å kunne være med på å sette forutsetninger og bidra positivt til en bærekraftig utvikling i alle markedssegmentene vi er aktive. Würth Norge anser videre fokus på sirkulær verdiskapning i leverandørkjeder som en fundamental del av bærekraftig utvikling. Vi jobber derfor aktivt med å stille like strenge krav til våre samarbeidspartnere og leverandører som vi gjør til oss selv. Gjennom et medlemskap i Etisk handel Norge og tilhørende arbeid ønsker derfor selskapet å understreke at dette fokuset er implementert i alle våre pågående og kommende forretningsstrategier og praksiser. Vi håper videre at vi med dette arbeidet kan bidra med positiv innflytelse i de markedene vi henvender oss til. Vi er også glade for at den forankringen vi har fått til i vår forretningsmodell og ser frem til å kunne fortsette vårt bidrag til å skape forutsetninger for en bærekraftig fremtid for oss og for de kommende generasjonene.

Som del av den nye åpenhetsloven så jobber vi aktivt med aktsomhetsvurderinger etter følgende prinsipper:

 • 1. Forankrer ansvarlighet
 • 2. Kartlegger og vurderer negativ påvirking/skade ut fra vår virksomhet, leverandørkjede og forrretningsforibindelser
 • 3. Stanser, forebygger eller reduserer negativ påvirking/skade
 • 4. Overvåking, gjennomføring og resultater
 • 5. Kommuniserer hvordan påvirkningen er håndtert
 • 6. Sørger for eller samarbeider om gjenoppretting og erstatning der det er påkrevd
Illustrasjon etisk handel

Modellen har 6 trinn som beskriver hvordan virksomheter kan jobbe for mer ansvarlig og bærekraftig forretningspraksis. Å være god på aktsomhetsvurderinger betyr ikke at en virksomhet ikke har negativ påvirkning på mennesker, samfunn og miljø, men heller at virksomheten er åpen og ærlig om utfordringer og håndterer dette på best mulig måte i samråd med sine interessenter.

Les mer i vår medlemsrapport her

Etisk handel Norge er en medlemsorganisasjon og et ressurssenter for bærekraftig handel med formål er å fremme ansvarlig forretningspraksis i leverandørkjeder.

Krav til våre leverandører

Logo ISO -45001-2018

ISO 45001 er en internasjonal standard for krav til ledelsessystemer for arbeidsmiljø

Å ivareta krav til helse, miljø og sikkerhet er alle organisasjoner opptatt av, men likevel skjer det arbeidsulykker og dødsfall. Standarden ISO 45001 gir minimumskrav til system for å beskytte arbeidstakere mot sykdom og ulykker som skyldes forhold på arbeidsplassen. ISO 45001 kan brukes av alle organisasjoner, uansett størrelse, type virksomhet eller hva organisasjonen jobber med. Standarden er utviklet for å kunne bli integrert i organisasjonens eksisterende ledelsesprosesser og er bygd opp etter tilsvarende struktur som andre ledelsessystemstandarder, f. eks. ISO 9001 (kvalitetsledelse) og ISO 14001 (miljøledelse).

Les mer her: Arbeidsmiljøledelse – ISO 45001 (standard.no)

Bidra til å redusere påvirkning på miljøet med særlig vekt på luftkvalitet og avfallshåndtering.

Würth Norge jobber aktivt og målrettet med å sørge for at ingen av våre lokaler (herunder lager, hovedkontor og alle butikklokasjoner) har null utslipp til luft, samt at vi kontinuerlig jobber med å forbedre avfallshåndteringen vår. Dette betyr å årlige sette forbedringsmål for økt sortering og dermed en redusert total mengde restavfall vi genererer.

Kultur- og naturarv:

Würth som en av få bedrifter har et eget kunstgalleri der en av verdens største privateide samling stilles ut på rotasjon. Dette medfører en forvaltning og sikring av en kulturarv. Videre har Galleri Würth gratis inngang for alle, samt er en del av den kulturelle skolesekken i Nittedal der skoleelever kan ta del i å både lære mer om, samt se våre kunstverk. Galleriet har også familiearrangementer med gratis verksted for barn,

Som del av eiendommen vår på Holum skog, har vi også jobbet i samarbeid med Nittedal kommune for å bygge og verne om en Salamanderpark. Det er også videre satt opp informasjonsplakater for å kunne opplyse lokalområdet om disse dyrene.

Det er i tillegg laget merkede turstier med tilknytning til salamanderparken som også har gangbroer, noe som gjør at de med nedsatt funksjonsevne har tilgang til å besøke områdene.

Lokalt samfunnsansvar