Velkommen til Würth Norge Kundesenter: 464 01 600  
<p>Et sikkerhetsdatablad er et dokument som skal følge med når du kjøper kjemikalier til bruk i arbeid. Vi forklarer hvorfor det er så viktig at dette er på stell.</p>

#Service og tjenester

Hva er et sikkerhetsdatablad og hvorfor er det så viktig?

Et sikkerhetsdatablad er et dokument som skal følge med når du kjøper kjemikalier til bruk i arbeid. Vi forklarer hvorfor det er så viktig at dette er på stell.

Steinar Fjeldstad

Steinar Fjeldstad

ma., 31.10.2022

Et sikkerhetsdatablad er et dokument som skal følge med fra leverandør når du kjøper inn kjemikalier til bruk i arbeidet. Når uhellet er ute, kan et sikkerhetsdatablad redde liv og helse, og utgjøre forskjellen mellom en ulykke og en katastrofe.

HMS-DATABLAD FØR, NÅ SDS

Sikkerhetsdatablad ble tidligere kalt helse-, miljø- og sikkerhetsdatablad og ofte forkortet til HMS-datablad. Forkortelsen som brukes mest for sikkerhetsdatablad i dag, er SDS.

HVA SKAL SIKKERHETSDATABLADER BRUKES TIL?

Informasjonen i sikkerhetsdatablader skal gjøre det mulig å jobbe forebyggende og trygt med kjemikalier på arbeidsplassen, og skal blant annet bidra til å:

 • Ivareta helse og sikkerhet på arbeidsplassen
 • Sikre trygg håndtering, lagring og avhending av kjemikaliene
 • Sikre riktig avfallsbehandling
 • Gi informasjon om tiltak ved utilsiktet utslipp

Sikkerhetsdatabladene skal også brukes aktivt i arbeidet med kartlegging, risikovurdering og beskrivelse av vernetiltak i forbindelse med bruk av kjemikalier.

KRAV TIL LEVERANDØRER AV KJEMIKALIER

Alle leverandører som fremstiller, importerer eller distribuerer kjemikalier har plikt til å legge ved sikkerhetsdatablad for produktet, både ved første gangs levering og ved senere endringer. Arbeidstilsynet krever at sikkerhetsblader «stilles til rådighet» gratis på papir eller digitalt. Det er ikke tilstrekkelig å legge dokumentasjonen på en hjemmeside eller database – sikkerhetsdatablader skal alltid følge med levering av kjemikalier, i fysisk eller elektronisk format.

KRAV TIL LEVERANDØRER AV KJEMIKALIER

KRAV TIL ARBEIDSGIVERE I VIRKSOMHETER HVOR DET ARBEIDES MED FARLIGE KJEMIKALIER

Arbeidsmiljøloven pålegger arbeidsgivere å sørge for at det finnes sikkerhetsdatablad for farlige stoffer og helsefarlig biologisk materiale som benyttes i virksomheten. Sikkerhetsdatabladene skal samles i et stoffkartotek som er tilgjengelig for de ansatte.

Informasjonen som er tilgjengelig i stoffkartoteket skal være på norsk, og den skal være lett forståelig for alle ansatte. Arbeidstakere som ikke behersker norsk må også få tilstrekkelig informasjon og opplæring, slik at de kan arbeide trygt med eller rundt kjemikalier. Dette er arbeidsgivers ansvar. Stoffkartoteket skal oppdateres når det foreligger ny versjon av sikkerhetsdatabladet.

Arbeidsgivere i virksomheter hvor det arbeides med kjemikalier har også plikt til å gjennomføre og dokumentere risikovurderinger, og oppdatere opplysninger i stoffkartoteket hvis det avdekkes forhold som er vesentlige for å forebygge helseskader på arbeidsplassen.

Beholdere og emballasje som inneholder kjemikalier skal være tydelig merket.

HVILKEN INFORMASJON SKAL FINNES I ET SIKKERHETSDATABLAD?

Sikkerhetsdatablader skal være skrevet på norsk. Det skal tydelig framkomme når det er utarbeidet, og hvem som er ansvarlig for utarbeidelsen.

DATABLADENE SKAL INNEHOLDE 16 OBLIGATORISKE PUNKT:

 • Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket
 • Fareidentifikasjon
 • Sammensetning/opplysninger om bestanddeler
 • Førstehjelpstiltak
 • Brannslokkingstiltak
 • Tiltak ved utilsiktet utslipp
 • Håndtering og lagring
 • Eksponeringskontroll/personlig verneutstyr
 • Fysiske og kjemiske egenskaper
 • Stabilitet og reaktivitet
 • Toksikologiske opplysninger
 • Økologiske opplysninger
 • Sluttbehandling
 • Transportopplysninger
 • Opplysninger om regelverk
 • Andre opplysninger

Leverandøren skal oppdatere et sikkerhetsdatablad så snart det foreligger nye opplysninger som kan påvirke tiltakene for risikohåndtering, og informere kunder om at det foreligger en ny versjon.

GI OPPLÆRING I LESING AV SIKKERHETSDATABLAD

Arbeidstakere bør få opplæring i hvordan de skal lese et sikkerhetsdatablad. Det er viktig at de ansatte vet hva de skal se etter når de trenger å finne informasjon raskt, for eksempel førstehjelpstiltak i en ulykkessituasjon.

PAPIR VS. DIGITALT

Tilgjengelighet er en avgjørende faktor for at sikkerhetsdatablader skal bli brukt i den hensikt de er ment. I en arbeidsdag som blir mer og mer digital, også i produksjons- og verkstedyrker, er det naturlig å velge elektroniske løsninger for enklere distribusjon, oppbevaring og oppdatering av dokumenter. Ikke minst er elektroniske løsninger å foretrekke når det gjelder rask tilgang til innholdet i sikkerhetsdatabladene. Flere og flere leverandører og arbeidsgivere ser gevinstene av dette.

I Würth har vi blant annet opprettet et digitalt dokumentasjonssystem for sikkerhetsdatablader som er tilgjengelig for alle som kjøper kjemiprodukter. I systemet får kunden opp alle kjemikalier som er kjøpt de siste 12 måneder, og kan enkelt hente ut tilhørende datablad. Når vi oppdaterer et av våre datablader, blir det automatisk oppdatert i kundens digitale oversikt, og et varsel sendes sammen med nytt sikkerhetsdatablad på e-post til kontaktperson hos kunden.

Last ned gratis guide: