Velkommen til Würth Norge Kundesenter: 464 01 600  
<p>Arbeidsgiver skal sørge for kollektiv eller individuell fallsikring av ansatte som arbeider i høyden, og er også ansvarlig for å gi nødvendig opplæring.</p>

#Produkt og fagtips

Fallsikring - hvordan sikrer du ansatte som arbeider i høyden?

Arbeidsgiver skal sørge for kollektiv eller individuell fallsikring av ansatte som arbeider i høyden, og er også ansvarlig for å gi nødvendig opplæring.

Morten Stenseth

Morten Stenseth

ti., 29.08.2023

Fallulykker er en av de vanligste årsakene til skader og dødsfall på arbeidsplasser. Som arbeidsgiver er du ansvarlig for at arbeid i høyden blir utført på en sikker måte. Din viktigste oppgave er å sørge for at dine ansatte har utstyret, kunnskapen og tankegodset de trenger for å jobbe forsvarlig i høyden.

I over 60 prosent av dødsulykkene i 2014 var fallhøyden mellom to og fire meter. Det trenger altså ikke være svimlende høyder for at det skal gå skikkelig galt.

HAR DU KONTROLL PÅ FALLSIKRINGSUTSTYRET?

Visste du at alle kunder av Würth Norge har tilgang til en egen digital portal hvor du kan ha kontroll på ditt fallsikringsutstyr - helt gratis?

Les mer her.

UTSATTE GRUPPER

Tall fra SSB viser at mer enn 1000 arbeidstakere under 25 år blir alvorlig skadet i arbeidsulykker hvert år. Flest unge arbeidstakere blir skadet i bygge- og anleggsvirksomhet, og fallulykker er mest vanlig med 19 prosent.

I følge Arbeidstilsynet skyldes de høye tallene at unge arbeidstakere mangler erfaring og kjennskap til jobben de skal gjøre, og ofte også forståelse for risikoen som er knyttet til arbeidet.

En annen utsatt arbeidsgruppe er utenlandske arbeidstakere, som i mange tilfeller blir satt til de mest risikofylte oppgavene. Høy risiko i kombinasjon med språkproblemer, dårlig opplæring og manglende verneutstyr gir triste tall i statistikken.

Les også: De vanligste personskadene i byggenæringen, og hvordan unngå dem?

DINE ANSATTE – DITT ANSVAR

Sikkerheten på arbeidsplassen er først og fremst arbeidsgivers ansvar. Om dette hersker det ingen tvil. Forskrift om utførelse av arbeid sier innledningsvis om risikovurdering og krav til arbeid i høyden (§ 17-1):

Arbeidsgiver skal ved planlegging og utførelse av arbeid i høyden vurdere risikoen slik at arbeidet utføres på en sikker måte.

1. KARTLEGGE RISIKO

Det første du som arbeidsgiver må gjøre, er å kartlegge og vurdere arbeidet og arbeidsplassen med tanke på risiko:

 • Hva kan gå galt?
 • Hva kan vi gjøre for å forhindre dette?
 • Hva kan vi gjøre for å redusere konsekvensene hvis noe skjer?

Hvis kartleggingen og vurderingen viser at jobben kan gjøres uten at noen må arbeide i høyden, så bør dere gjøre det. Når vurderingen viser at det ikke finnes noe alternativ til å arbeide i høyden, må du sørge for å planlegge og organisere arbeidet på en måte som ivaretar sikkerheten for dine ansatte.

Bilde av mann i fallsikringsselet på et næringsbygg

2. SØRGE FOR EGNET ARBEIDSUTSTYR OG SIKRING MOT FALL

Arbeidsgiver skal stille riktig arbeidsutstyr til rådighet for ansatte som jobber over bakken. Stillaser, personløftere og lignende utstyr skal være dimensjonert for det arbeidet som skal utføres og for forutsigbare belastninger.

Du må kunne dokumentere at de som betjener arbeidsutstyret har fått opplæring i hvordan de bruker det riktig.

Videre må du som arbeidsgiver sørge for at arbeid i høyden skjer fra et underlag som er sikkert og stabilt.

Såkalt kollektiv fallsikring, som rekkverk og stillas, skal brukes når det er mulig. Fysiske hindre er den beste sikringen mot fall. Personlig fallsikringsutstyr skal brukes når sikkerheten til arbeidstaker ikke kan ivaretas på annen måte.

Les mer: Fallsikring, kurs og kontroll.

3. SIKRINGSUTSTYR OG RIKTIG BRUK

Fallsikringsutstyr regnes som personlig verneutstyr (PVU) og faller inn under kravene om vern av arbeidstakere ved særskilte forholdsregler på arbeidsplassen.

Arbeidsgiver skal blant annet:

 • stille personlig verneutstyr til rådighet
 • sørge for at brukene får opplæring i riktig bruk
 • kontrollere at verneutstyret faktisk blir brukt når situasjoner krever det
 • påse at utstyret er CE-merket, vedlikeholdt, kontrollert og klart til sikker bruk

I tillegg er det arbeidsgivers ansvar å se til at det personlige verneutstyret passer til arbeidstakeren, og at det er egnet for de konkrete arbeidsforholdene.

Her finner du mer informasjon om fallsikring.

ARBEIDSSTANS OG GEBYRER

Arbeidstilsynet har satt et spesielt fokus på fallulykker i forbindelse med arbeid i høyden. Senest sommeren 2017 valgte de å stanse arbeidet på 132 av 336 byggeplasser, altså 2 av 5, i en aksjon hvor målet var å få ned antall fallulykker.

50 virksomheter risikerte å få gebyrer for overtredelse. Størrelsen på gebyrene beregnes etter hvor stor skade overtredelsen kan medføre. Ved brudd på sikkerhetsbestemmelser om arbeid i høyden vil gebyret normalt være på minst 50 000 kroner.

I tilsynet ble det blant annet kontrollert om arbeidsgiver hadde gjennomført risikovurdering for arbeidet i høyden og om arbeidsgiver hadde sørget for å sikre arbeidsområder høyere enn to meter med kollektive vernetiltak, som stillas og rekkverk. Det ble også kontrollert om arbeidstakere hadde fått nødvendig opplæring for å gjøre jobben sin på en forsvarlig måte.

Les også: Vær forberedt til Arbeidstilsynet kommer

OPPLÆRING OG INFORMASJON GIR FÆRRE ULYKKER

Manglende informasjon og opplæring er en viktig bakenforliggende årsak til fallulykkene som skjer. Når Arbeidstilsynet gjør tilsyn etter alvorlige ulykker, finner de at én av fem arbeidsgivere ikke har gitt sine ansatte den informasjon og opplæring som regelverket krever. I teorien betyr dette at mange ulykker kunne vært unngått.

Som arbeidsgiver er du altså pålagt å gi dine ansatte opplæring i bruk av arbeidsutstyr og personlig verneutstyr. Du kan stå for opplæringen selv, eller du kan sette bort opplæringen til noen andre som har kompetanse til å gjøre det.

Bare husk at når det gjelder opplæring i bruk av arbeidsutstyr, så må du også kunne dokumentere at de ansatte har fått - og forstått - opplæringen.

IKKE ALLE VET SITT EGET BESTE

Dessverre er det slik at noen - også blant de som har fått informasjon og opplæring - ikke vet sitt eget beste når de arbeider i høyden.

Noen tenker at «det er jo ikke så høyt» når de står tre meter over bakken på taket av en enebolig. De tenker trolig ikke på at hvis de faller, så er det kanskje fordi de snubler og at et fall med rotasjon kan få tragisk utfall.

Andre vil hevde at de jobber raskere uten fallsikringsutstyr. Tiden de sparer er ikke mye verdt hvis det går galt. Og så er det de som «skal bare» en liten tur opp i høyden. Trenger ikke fallsikringsutstyr – det er fort gjort, ingen trenger å se at man klatrer opp, heller.

Les også: HMS på verkstedet – er du tilstrekkelig sikret?

«TENKE SJÆL»

Å jobbe i høyden handler nemlig ikke bare om regler og kunnskap, men også om mentalitet og holdninger.

Derfor er kanskje dette det aller viktigste du lærer dine arbeidstakere:

 • Stopp opp! Tenk!
 • Hvilken jobb gjør du nå?
 • Er du riktig kledd?
 • Har du riktig utstyr?
 • Kan noe gå galt, med deg selv eller med andre?

Noen sekunder med risikovurdering er i prinsippet alt som kreves av den enkelte for å unngå en ulykke.

Lykkes du i å få dine ansatte til å forstå og bruke dette tankesettet i sitt daglige arbeid, er mye gjort (og unngått)! Gjør du i tillegg de tiltakene regelverket sier at du som arbeidsgiver skal gjennomføre, har dere et solid fundament for trygt arbeid i høyden.