Velkommen til Würth Norge Kundesenter: 464 01 600  
Glassklode på skogsbunn
Slik jobber vi med bærekraftsmålene

Vi har valgt ut bærekraftsmålene hvor vi kan gjøre en forskjell, og som er i samsvar med vår virksomhet. Mye av dette har vi allerede jobbet med i flere år og her forsetter vi utviklingen. Vi ønsker å ta samfunnsansvar og bærekraft er viktig i all forbedring og utvikling både av tjenester og varer til våre kunder. Dessuten ønsker vi å bidra til å bidra til en trygg arbeidshverdag med anstendig arbeid både hos egne ansatte og hos våre leverandører.

Likestilling mellom kjønnene

I Würth Norge AS har vi et holistisk menneskesyn og vi jobber for likestilling og mot diskriminering av kjønn, graviditet, permisjon ved fødsel eller adopsjon, omsorgsoppgaver, etnisitet, religion, livssyn, funksjonsnedsettelse, seksuell legning, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk og kombinasjoner av disse grunnlagene.

Arbeidet med likestilling og mangfold er integrert i Würth Norges forretningsstrategi og i selskapets arbeid med bærekraft. Her tjener FNs 17 bærekraftsmål som en overordnet målsetting og forankring. I 2021 utviklet Würth Norge en egen strategi for å jobbe strategisk med bærekraft og i 2022 vil vi fortsette også med en større vektlegging av arbeidet med likestilling, diskriminering og mangfold. Toppledelsen i selskapet er engasjert i arbeidet og det er etablert et samarbeidsutvalg der arbeidet hovedsakelig drives av representanter fra toppledelsen (HR og økonomi) i tett samarbeid med tillitsvalgte. Inn i 2022 vil samarbeidsutvalget utvides med leder for HMS og Bærekraft samt valgte representanter fra verneombudene. Samarbeidsutvalget skal møtes fire ganger i året for å jobbe konkret med tiltak for å fremme likestilling og hindre diskriminering i Würth Norge.

Seks personalpolitiske områder er styrende for arbeidet:

 • 1) Rekruttering
 • 2) Utvikling og opplæring
 • 3) Lønns- og arbeidsvilkår
 • 4) Forfremmelse
 • 5) Tilrettelegging for mangfold i kombinasjon av arbeid og familieliv
 • 6) Arbeidsmiljø, trakassering, seksuell trakassering og kjønnsbasert vold

Fremme varig, inkluderende og bærekraftig økonomisk vekst, full sysselsetting og anstendig arbeid for alle

Vi gjør følgende:

Arbeidsinkludering (delmål 8.5) – i samarbeid med ulike organisasjoner, bistår Würth Norge med arbeidsplasser til personer som trenger bistand til å komme ut på arbeidsmarkedet igjen. Gjennom dette er ambisjonen at vi kan bidra til at flere kan ta del i arbeidstrening og dermed kan ta med seg arbeidserfaring som kan bistå de lettere komme inn i arbeidsmarkedet igjen, samt også kartlegge restarbeidsevne for bedre tilrettelegging og oppfølgning.

Delmål 8.4 - Til og med 2030 gradvis å bedre utnyttelsen av globale ressurser innenfor forbruk og produksjon, og arbeide for å oppheve koblingen mellom; økonomisk vekst og miljøødeleggelser: Gjennom aktsomhetsvurderinger, jobbe med å kartlegge og tilrettelegge for sirkulær verdiskapning i leverandørkjeder.

Delmål 8.7 - Iverksette umiddelbare og effektive tiltak for å avskaffe tvangsarbeid, få slutt på moderne slaveri og menneskehandel og sikre at de verste formene for barnearbeid forbys og avskaffes: Gjennom vår Supplier Code of Conduct, pålegger krav om at alle våre internasjonale leverandører og samarbeidspartnere opprettholder et forbud med tilhørende oppfølgning av dette både i egen bedrift, samt i egen leverandørkjede.

Growth mindset:

 • Langsiktig prosjekt hvor alle ansatte er involvert med felles samlinger både større grupper på tvers av avdelinger og internt i egen gruppe.
 • Skape psykologisk trygghet.
 • Lærings- og mestringskultur der det stilles høye krav samtidig med at man kan prøve og feile.
 • Vi har satt en gullstandard for rutiner og prosedyre.

Bygge solid infrastruktur og fremme inkluderende og bærekraftig industrialisering og innovasjon

Vi fortsetter å utvikle tjenester og systemer.

 • 9.4 Bærekraftig omstilling og utstrakt bruk av rene og miljøvennlige teknologiformer:
  • Energireduksjon i våre lokaler. Eksempelvis har vi gjort en rekke tiltak som ha redusert 1 000 000 KWt pr. år ved vårt hovedkontor.
  • Installasjon av solcellepaneler på taket på vårt hovedlager i Norge. Under ideelle forutsetninger betyr det opp mot 320 000 kWh per år. Dette tilsvarer strømforbruket til rundt 20 norske husholdninger per år.
 • Utvikle systemer og tjenester for vår kunder som i tillegg til å gjøre deres hverdag enklere også reduserer klimaavtrykket. Her under automatiske/digitale systemer for rebestilling, håndtering/uttak av varer samt for viderefakturering.
 • Sampakking av varer fra vårt lager ut til våre butikker og selgere. Våre selgere henter sine varer/arbeidsklær i sin nærmeste Würth-butikk.

Sikre bærekraft i forbruks- og produksjonsmønstre»

Vi har flere tiltak for å kontrollere kvalitet slik at vi på den måten sikrer bærekraft ved at våre produkter varer.

Delmål 12.5 - Innen 2030 redusere avfallsmengden betydelig gjennom forebygging, reduksjon, materialgjenvinning og ombruk:

 • For å oppnå dette jobber vi kontinuerlig med fokus på å redusere avfallsmengden til hele bedriften og påse at vi årlig forbedrer sorteringsgraden vår, og dermed øker mengden materialgjenvinning og ombruk. Videre har vi iverksatt tiltak for å sørge for at f.eks vår emballasje og esker er stor del bestående av resirkulert materialer, samt har en høy gjenvinningsklasse for videre utnyttelse også gjennom neste ledd.For å redusere forbruk og oppfordre til ombruk, legger Würth flid i å levere kvalitetsverktøy som varer. Vår produktserie Zebra er en kompromissløs toppserie som setter materialkvalitet og brukervennlighet i høysetet. Kjøper du verktøy av Zebra-kvalitet kjøper du et verktøy for resten av din yrkeskarriere. Vi oppfordrer derfor til “Kjøp tang, en gang!”

Delmål 12.6 - Stimulere selskaper, særlig store og flernasjonale selskaper, til å ta i bruk bærekraftige metoder og integrere informasjon om egen bærekraft i sine rapporteringsrutiner: Som del av våre rutiner for valg og vurdering av leverandører vurderes miljø- og bærekraftstiltak hos våre leverandører. Leverandører som ikke treffer disse kriteriene, vil da gjennom oppfordring kunne sette fokus på dette for å da bli vurdert som leverandør til Würth Norge AS. Som supplement til dette kartlegges alle leverandører med tilhørende egenevalueringsskjemaer med tilhørende redegjørelse for tiltak og oppfølgning, blant annet rapportering og sertifisering. Dette da både slik at vi skal kunne kartlegge leverandørkjedene våre, samt være en pådragsgiver til at våre leverandører arbeider målrettet med dette.

Delmål 12.4 - Innen 2030 oppnå en mer miljøvennlig forvaltning av kjemikalier og alle former for avfall gjennom hele livssyklusen, i samsvar med internasjonalt vedtatte rammeverk, og betydelig redusere utslipp av kjemikalier og avfall til luft, vann og jord for mest mulig å begrense skadevirkningene for folkehelsen og for miljøet: Vi jobber med kontinuerlig substitusjonsvurdering av våre kjemikalier for å kunne tilby mer miljøvennlige alternativer. Dette for å redusere videre påkjenning som resultat av bruk av våre produkter

Handle umiddelbart for å bekjempe klimaendringene og konsekvensene av dem (Basert på en erkjennelse av at FNs rammekonvensjon om klimaendring er det viktigste internasjonale og mellomstatlige forumet for forhandlinger om globale tiltak mot klimaendringer

Vi har gjort mange tiltak og fortsetter arbeidet med å gjøre vårt klimaavtrykk mindre.

 • Bilpark – elektrifisering av vår firmabilpark. Vi anser at vi har en påvirkning gjennom oppsøkende salg og kunde oppfølgning ute på lokasjon, og vi ønsker derfor å redusere vårt avtrykk. Derfor som del av vår strategi skal vår firmabilflåte være 100% utslippsfrie innen 2030. Per 2022 er andelen av utslippsfrie og hybride kjøretøy 35%.
 • Ladestasjoner for elbiler på hovedkontoret og ved flere av våre butikker. Sistnevnte som et tilbud til våre kunder for å oppfordre til bruk av utslippsfrie kjøretøy.
 • Tilrettelagt for sykkelparing med lademulighet. Dette som et tiltak for å oppfordre de som ønsker og har mulighet til å sykle til jobb.
 • Hovedlager – endret produksjonssystemet for å få mindre luft i eskene. Det innebærer at eskene våre brettes ned etter innhold som resulterer i at vi også får flere esker per sending (reduksjon av CO2).
 • Fjernet plastpakking innvendig i eskene som også gjør at eskene våre kan gjenvinnes i sin helhet.
 • Færre fysiske kurs og møter for å redusere reiser. Vi bruker e-læring og digitale møter.

Styrke virkemidlene som trengs for å gjennomføre arbeidet, og fornye globale partnerskap for bærekraftig utvikling»

Vårt arbeid med bærekraft forsetter kontinuerlig og det er sterkt knyttet til strategien vår. Som et aktivt ledd i dette er vi avhengige av å både være en pådriver for våre samarbeidspartnere, samt påse at vi støtter og er delaktige i deres fokus for å fremme en bærekraftigforretningsutvikling.

Gjennom et internasjonalt nedslagsfelt, ønsker vi med dette å sørge for at vi tilrettelegger for at våre leverandører påser og gjennomfører Würth gruppens Supplier Code of Coduct med fokus både på styrke økonomisk rettferdighet, fokus på menneskerettigheter og miljø gjennom hele leverandørlinjen. Dette mener vi er fundamentalt for å sørge for et samarbeid for bærekraftig utvikling.

Vårt arbeid med bærekraft forsetter kontinuerlig og det er sterkt knyttet til strategien vår.

Tilbake til forsiden HMS og bærekraft