Boring, gjenging, kapping og sliping Boring, gjenging, kapping og sliping Boring, gjenging, kapping og sliping
Festemidler Festemidler Festemidler
Elektro Elektro Elektro
Kjemi Kjemi Kjemi
Sveis, gass og lodding Sveis, gass og lodding Sveis, gass og lodding
Bilrekvisita og cargo Bilrekvisita og cargo Bilrekvisita og cargo
Innredning og lagersystemer Innredning og lagersystemer Innredning og lagersystemer
Klær, sko og verneutstyr Klær, sko og verneutstyr
Håndverktøy Håndverktøy Håndverktøy
Maskiner Maskiner Maskiner
Papir, Vaskeartikler og Kantine Papir, Vaskeartikler og Kantine Papir, Vaskeartikler og Kantine
Verkstedutstyr Verkstedutstyr
Slanger, kuplinger og tilbehør Slanger, kuplinger og tilbehør Slanger, kuplinger og tilbehør
Bygg og anlegg Bygg og anlegg
Bilinnredning Bilinnredning Bilinnredning

1) Anvendelse
Alle tilbud, salg og leveranser fra Würth Norge AS (heretter «WN») reguleres av disse
betingelsene med mindre annet er skriftlig avtalt. Kjøpers egne generelle eller spesielle
kjøpsbetingelser får ikke anvendelse med mindre WN skriftlig har godkjent disse.
2) Tilbud og ordrebekreftelse
WNs tilbud bortfaller dersom det ikke aksepteres av kjøper innen angitt frist. Muntlige
tilbud fra WNs representanter blir først bindende når de er skriftlig bekreftet av WN,
f.eks. ved tilbudsbrev eller ordrebekreftelse.
Tilbud gis med forbehold om at priser på råvarer og halvfabrikata, valutakurser, fraktrater
mv. ikke vesentlig endres i tiden frem til levering skjer. Dersom slike endringer finner
sted frem til leveringstidspunktet, har WN rett til å justere kjøpesummen i den aktuelle
avtale tilsvarende. Alle vilkårene i et tilbud er kalkulert på grunnlag av det volumet som
tilbudet totalt gjelder, og det tas derfor forbehold om endringer i vilkårene dersom
volumet endres.
WN vil normalt sende en ordrebekreftelse som bekrefter inngått avtale. Dersom kjøper
mener ordrebekreftelsen inneholder feil, må innsigelser fremmes straks og senest innen 2
dager etter mottak av denne. Dersom kjøper ikke fremsetter innsigelser innen fristen,
aksepterer kjøper at bindende avtale er inngått på de vilkår som fremgår av
ordrebekreftelsen.
3) Produktinformasjon mv
Generell produktinformasjon og prislister er ikke bindende med mindre dette fremgår
uttrykkelig av avtalen.
4) Levering
Dersom leveringsklausul er avtalt, skal denne fortolkes i henhold til gjeldende
INCOTERMS ved avtalens inngåelse. Dersom leveringsklausul ikke er avtalt, legges
INCOTERMS 2010, FCA 1481 Hagan til grunn for avtalen. Avtalte fraktbetingelser
avgjør hvem som skal betale for transporten selv om leveringsbetingelsen er FCA.
Kjøper skal uavhengig av avtalte fraktbetingelser betale for frakt ved kjøp av (I)
produkter som ikke inngår i ordinær lagerbeholdning hos WN og (II) 200 liter / 1000 liter
beholdere.
Ved direkte levering av en ordre ved skaffing av varer (ikke lagerførte varer), så
tilkommer en fast frakt på fakturaen.
5) Leveringstid. Forsinkelse
Levering av produkter som WN er i stand til å levere fra eget lager uten opphold, skal
normalt skje omgående. WN forbeholder seg likevel retten til å forlenge leveringstiden i
rimelig utstrekning for å kunne oppfylle eventuelle særskilt avtalte transportforpliktelser
mv., eller hvis leveransens omfang, andre leveranser eller lignende forhold vanskeliggjør
omgående levering.
Angitt leveringstid i tilbud, ordrebekreftelse eller avtale for produkter som ikke befinner
seg på lager, er å anse som veiledende, og WN kan fritt levere slike produkter inntil 1 uke
før eller etter den angitte leveringstiden.
Dersom den avtalte leveringstiden ikke overholdes og forsinkelsen ikke kan tilskrives
kjøpers forhold eller forhold som nevnt i punkt 12), kan kjøper kreve en konvensjonalbot
på 0,5 % for hver hele ukes forsinkelse, dog maksimalt 7,5 %, regnet av kjøpesummen
(eks mva) for den forsinkede del av leveransen.
Har kjøper rett til maksimal konvensjonalbot, kan kjøper gi WN en siste frist på
minimum 1 uke til å foreta levering. Dersom denne fristen ikke overholdes av WN, kan
kjøper ved skriftlig varsel til WN heve kjøpet for så vidt gjelder den forsinkede del av
leveransen.
Kjøper kan ikke gjøre andre misligholdsbeføyelser gjeldende mot WN i anledning
forsinkelse enn krav på konvensjonalbot og heving i henhold til dette punkt 5).
6) Betalingsbetingelser
Betaling skal skje innen 15 dager fra fakturadato. Dersom betalingsfristen overskrides,
har WN krav på lovens forsinkelsesrente av det utestående beløp.
Betaler ikke kjøper til avtalt tid, kan WN innstille oppfyllelsen av sine avtaleforpliktelser
inntil betaling skjer. Dette fritar ikke kjøper fra plikten til å foreta betaling, herunder
betale lovens forsinkelsesrente.
Dersom kjøper ikke har betalt innen 30 dager etter forfall, kan WN ved skriftlig varsel til
kjøper heve avtalen. WN kan i tillegg kreve erstatning av kjøper for lidt tap. Slik
erstatning kan likevel ikke overstige avtalt kjøpesum (inkl mva) for den aktuelle
leveransen.
7) Sikkerhet for kjøpesummen
WN har salgspant i leverte produkter til sikkerhet for hele kjøpesummen med tillegg av
eventuelle renter og omkostninger, jf panteloven §§ 3-14 til 3-22.
Kjøper er før levering forpliktet til å stille ytterligere sikkerhet for riktig betaling, hvis
WN forlanger det.
8) Gebyrer og avgifter
Statlige gebyrer og avgifter er innkalkulert i WNs salgspriser, med mindre dette er
spesifisert på egen varelinje.
9) Lagerleie mv
Hvis kjøper ikke kan motta bestilte produkter når WN har rett til å foreta levering jf punkt
5), forbeholder WN seg retten til å fakturere lagerleie eller tilsvarende kostnader for
ivaretakelse av produktene frem til kjøper kan motta levering.
10) Kjøpers reklamasjonsplikt
Kjøper skal reklamere skriftlig til WN over mangler ved de leverte produkter uten
ugrunnet opphold og senest innen 15 arbeidsdager etter at mangelen ble oppdaget eller
burde vært oppdaget. Dette gjelder også ved transportskader. Dersom kjøper ikke
reklamerer skriftlig innen nevnte frist, taper kjøper enhver rett til å fremsette krav basert
på de aktuelle mangler.
Kjøper taper under enhver omstendighet rett til å fremsette krav basert på mangler ved
leverte produkter dersom kjøper ikke reklamerer skriftlig til WN innen to år etter
levering. Denne absolutte reklamasjonsfristen på to år gjelder likevel ikke dersom WN
ved garanti i den aktuelle avtale har påtatt seg ansvar for mangler i lengre tid.
Ved kjøp av Würth verkstedutstyr (tyngre utstyr – kapitalvarer) gjelder likevel en absolutt
reklamasjonsfrist på ett år etter levering.
11) WNs ansvar for mangler
WN er forpliktet til å avhjelpe mangler som forelå på leveringstidspunktet og som kjøper
reklamerer over innen de frister som følger av punkt 10). WN avgjør om avhjelp skal skje
i form av utbedring eller omlevering.
Kjøpers rett til avhjelp forutsetter at kjøper fremlegger gyldig kjøpsbevis som viser at
reklamasjonsfrister og eventuelle garantifrister er overholdt.
Kjøpers rett til avhjelp forutsetter videre at brukeren av det aktuelle produktet har fulgt
alle instruksjoner i bruksanvisning nøye og har unngått handlinger eller bruksmåter som
er beskrevet som ikke tilrådelig, eller som det i bruksanvisning advares mot. WNs plikt til
å avhjelpe gjelder således ikke dersom en feil eller skade er forårsaket av uriktig bruk og /
eller dårlig vedlikehold, eller dersom endringer / reparasjoner er gjort på produktet av
personer som ikke er autorisert av WN. Plikten til å avhjelpe gjelder heller ikke produkter
eller produktdeler som slites naturlig eller som ellers kan betraktes som forbruksdeler.
Dersom kjøper har reklamert over mangler og det viser seg ikke å foreligge noen mangel
som WN er ansvarlig for, har WN rett til kompensasjon fra kjøper for det arbeid og de
kostnader reklamasjonen har påført WN.
WN har intet ansvar for mangler utover plikten til å avhjelpe i medhold av dette punkt
11). WN er således under ingen omstendighet ansvarlig for direkte eller indirekte tap som
mangelen måtte forårsake, herunder driftstap, tapt fortjeneste eller andre økonomiske
konsekvenstap.
12) Leveringshindringer / force majeure
WN er uten ansvar for manglende oppfyllelse av avtalte forpliktelser i den utstrekning
avtalt oppfyllelse hindres eller i urimelig grad vanskeliggjøres av forhold utenfor WNs
kontroll. Dette gjelder f.eks. krig, mobilisering, terrorhandlinger, rekvirering,
beslagleggelse, vesentlige endringer i valutamarkedet, eksport- eller importforbud,
arbeidskonflikter, utilstrekkelig tilførsel av råmaterialer, mangel på transportmidler, brann
og fabrikkuhell samt mangler ved leveranse fra underleverandør, eller forsinkelser av
slike leveranser, som følge av omstendigheter omhandlet i dette avsnitt.
Dersom WNs oppfyllelse av avtalte forpliktelser hindres eller i urimelig grad
vanskeliggjøres i mer enn 90 dager som følge av forhold omtalt i forrige avsnitt, kan hver
av partene heve avtalen for så vidt gjelder den / de berørte leveranse(r).
Så fremt WN ønsker å påberope noen av de i dette punkt nevnte omstendigheter, må WN
uten ugrunnet opphold varsle kjøper skriftlig om dette.
13) Tvister. Lovvalg
Enhver tvist mellom kjøper og WN knyttet til disse salgs- og leveringsbetingelser,
herunder avtaler inngått i tilknytning til dem, skal forsøkes løst ved forhandlinger. I den
forbindelse er partene enige om i rimelig utstrekning å gjennomføre mekling i henhold til
Den Norske Advokatforenings regler om advokatmekling. Meklingsmannen skal
oppnevnes av partene i fellesskap, eller dersom partene ikke blir enige, av
Generalsekretæren i Den Norske Advokatforening. Dersom slik mekling ikke fører frem,
skal tvisten løses etter norsk rett ved ordinær domstolsbehandling med Nedre Romerike
tingrett som verneting.