Boring, gjenging, kapping og sliping Boring, gjenging, kapping og sliping Boring, gjenging, kapping og sliping
Festemidler Festemidler Festemidler
Elektro Elektro Elektro
Kjemi Kjemi Kjemi
Sveis, gass og lodding Sveis, gass og lodding Sveis, gass og lodding
Bilrekvisita og cargo Bilrekvisita og cargo Bilrekvisita og cargo
Innredning og lagersystemer Innredning og lagersystemer Innredning og lagersystemer
Klær, sko og verneutstyr Klær, sko og verneutstyr
Håndverktøy Håndverktøy Håndverktøy
Maskiner Maskiner Maskiner
Papir, Vaskeartikler og Kantine Papir, Vaskeartikler og Kantine Papir, Vaskeartikler og Kantine
Verkstedutstyr Verkstedutstyr
Slanger, kuplinger og tilbehør Slanger, kuplinger og tilbehør Slanger, kuplinger og tilbehør
Konstruksjons- og bygningskomponenter Konstruksjons- og bygningskomponenter
Bilinnredning Bilinnredning Bilinnredning

1) Anvendelse
Alle tilbud, salg og leveranser fra Würth Norge AS (heretter «WN») reguleres av disse betingelsene med mindre annet er skriftlig avtalt. Kjøpers egne generelle eller spesielle kjøpsbetingelser får ikke anvendelse med mindre WN skriftlig har godkjent disse.

2) Tilbud og ordrebekreftelse
WNs tilbud bortfaller dersom det ikke aksepteres av kjøper innen angitt frist. Muntlige tilbud fra WNs representanter blir først bindende når de er skriftlig bekreftet av WN, f.eks. ved tilbudsbrev eller ordrebekreftelse.

Tilbud gis med forbehold om at priser på råvarer og halvfabrikata, valutakurser, fraktrater mv. ikke vesentlig endres i tiden frem til levering skjer. Dersom slike endringer finner sted frem til leveringstidspunktet, har WN rett til å justere kjøpesummen i den aktuelle avtale tilsvarende. Alle vilkårene i et tilbud er kalkulert på grunnlag av det volumet som tilbudet totalt gjelder, og det tas derfor forbehold om endringer i vilkårene dersom volumet endres.

WN vil normalt sende en ordrebekreftelse som bekrefter inngått avtale. Dette vil også gjelde for bestilling av ikke lagerførte varer. Dersom kjøper mener ordrebekreftelsen inneholder feil, må innsigelser fremmes straks og senest innen 2 dager etter mottak av denne. Dersom kjøper ikke fremsetter innsigelser innen fristen, aksepterer kjøper at bindende avtale er inngått på de vilkår som fremgår av ordrebekreftelsen. Det betyr blant annet at kjøper ikke kan returnere leveransen etter dette tidspunktet selv om kjøper i ettertid skulle avdekke en misforståelse eller andre feil i bestillingen.

3) Produktinformasjon mv
Generell produktinformasjon og prislister er ikke bindende med mindre dette fremgår uttrykkelig av avtalen.

4) Levering
Dersom leveringsklausul er avtalt, skal denne fortolkes i henhold til gjeldende INCOTERMS ved avtalens inngåelse. Dersom leveringsklausul ikke er avtalt, legges gjeldende INCOTERMS , FCA 1481 Hagan til grunn for avtalen. Avtalte fraktbetingelser avgjør hvem som skal betale for transporten, samt hvem som skal bære risiko ved skader eller mangler på leveransen selv om leveringsbetingelsen er FCA.

Kjøper skal uavhengig av avtalte fraktbetingelser betale for frakt ved kjøp av (I) produkter som ikke inngår i ordinær lagerbeholdning hos WN og (II) 200 liter / 1000 liter beholdere.

5) Leveringstid. Forsinkelse
Levering av produkter som WN er i stand til å levere fra eget lager uten opphold, skal normalt skje omgående. WN forbeholder seg likevel retten til å forlenge leveringstiden i rimelig utstrekning for å kunne oppfylle eventuelle særskilt avtalte transportforpliktelser mv, eller hvis leveransens omfang, andre leveranser eller lignende forhold vanskeliggjør omgående levering.

Angitt leveringstid i tilbud, ordrebekreftelse eller avtale for produkter som ikke befinner seg på lager, er å anse som veiledende, og WN kan fritt levere slike produkter inntil 1 uke før eller etter den angitte leveringstiden.

Dersom den avtalte leveringstiden ikke overholdes og forsinkelsen ikke kan tilskrives kjøpers forhold eller forhold som nevnt i punkt 12), kan kjøper kreve en konvensjonalbot på 0,5 % for hver hele ukes forsinkelse, dog maksimalt 7,5 %, regnet av kjøpesummen (eks mva) for den forsinkede del av leveransen.

Har kjøper rett til maksimal konvensjonalbot, kan kjøper gi WN en siste frist på minimum 1 uke til å foreta levering. Dersom denne fristen ikke overholdes av WN, kan kjøper ved skriftlig varsel til WN heve kjøpet for så vidt gjelder den forsinkede del av leveransen.

Kjøper kan ikke gjøre andre misligholdsbeføyelser gjeldende mot WN i anledning forsinkelse enn krav på konvensjonalbot og heving i henhold til dette punkt 5).

6) Betalingsbetingelser
Betaling skal skje innen 15 dager fra fakturadato. Dersom betalingsfristen overskrides, har WN krav på lovens forsinkelsesrente av det utestående beløp.

Betaler ikke kjøper til avtalt tid, kan WN innstille oppfyllelsen av sine avtaleforpliktelser inntil betaling skjer. Dette fritar ikke kjøper fra plikten til å foreta betaling, herunder betale lovens forsinkelsesrente.

Dersom kjøper ikke har betalt innen 30 dager etter forfall, kan WN ved skriftlig varsel til kjøper heve avtalen. WN kan i tillegg kreve erstatning av kjøper for lidt tap. Slik erstatning kan likevel ikke overstige avtalt kjøpesum (inkl mva) for den aktuelle leveransen.

7) Sikkerhet for kjøpesummen
WN har salgspant i leverte produkter til sikkerhet for hele kjøpesummen med tillegg av eventuelle renter og omkostninger, jf. panteloven §§ 3-14 til 3-22.

Kjøper er før levering forpliktet til å stille ytterligere sikkerhet for riktig betaling, hvis WN forlanger det.

8) Gebyrer og avgifter
Statlige gebyrer og avgifter er innkalkulert i WNs salgspriser, med mindre dette er spesifisert på egen varelinje.

9) Lagerleie mv
Hvis kjøper ikke kan motta bestilte produkter når WN har rett til å foreta levering jf. punkt 5), forbeholder WN seg retten til å fakturere lagerleie eller tilsvarende kostnader for ivaretakelse av produktene frem til kjøper kan motta levering.

10) Kjøpers reklamasjonsplikt
Kjøper skal reklamere skriftlig til WN over mangler ved de leverte produkter uten ugrunnet opphold og senest innen 15 arbeidsdager etter at mangelen ble oppdaget eller burde vært oppdaget. Dette gjelder også ved transportska